Regulamin pobytu

Właściciele obiektu Willa Mirwa będą Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.
  Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
 2. Obiekt noclegowy ma obowiązek zapewnić:
  – warunki pełnego, nieskrępowanego wypoczynku gościa;
  – profesjonalną, uprzejmą obsługę;
 3. Zgodnie ustawą Dz. U. Nr 81, poz. 529 wewnątrz obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Niezastosowanie się do zakazu będzie skutkować naliczeniem opłaty za dezodoryzację pomieszczenia w wysokości 250 zł oraz dodatkowo, zgodnie z ww. ustawą karą grzywny w wysokości 500 zł.
 4. Za rzeczy pozostawione na terenie budynku bez opieki, Właściciel obiektu oraz personel nie odpowiadają. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 5. Gość powinien zawiadomić personel lub właściciela obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub utratę przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 7. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi do pokoju.
 8. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 9. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach 8.00 – 22.00 na odpowiedzialność osób zapraszających i za zgodą obsługi obiektu.
 10. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 -7.00.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych, grzejników elektrycznych lub gazowych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 12. W przypadku stwierdzenia przez obsługę obiektu rażących zanieczyszczeń powstałych z winy Gościa, właściciel obiektu ma prawo do naliczenia opłaty za dodatkowe sprzątanie w wysokości pokrywającej koszty ich usunięcia i przywrócenia stanu pierwotnego.
 13. Obiekt zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, personelu obiektu albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu noclegowego.
 14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt, jednak wyłącznie w przypadku otrzymania takiej dyspozycji. W przeciwnym razie te przedmioty będą przechowywane przez 3 miesiące.
 15. W przypadku zagubienia przez Gościa klucza od pokoju i/lub klucza do drzwi wejściowych obiekt ma prawo naliczyć opłatę wysokości 300 zł celem pokrycia strat.
 16. W przypadku naruszenia regulaminu Goście mogą zostać wymeldowani w trybie natychmiastowym bez prawa do zwrotu opłaty za pobyt.
 17. Willa Mirwa zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie aktualnego tekstu regulaminu na stronie internetowej www.mirwa.pl oraz w recepcji obiektu.
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem orzekał będzie Sąd Rejonowy właściwy dla obiektu noclegowego.
 19. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 7 listopada 2017 r.